Polski

Serdecznie witamy na stronie HSV-Fanprojektu!

Kor­ze­nie tej ogól­no nie­mieckiej inic­ja­ty­wy tkwią w wydarze­niach z lat 80-tych. Chu­li­gańs­kie zdarze­nia  podcz­as mec­zów HSV (Ham­bur­ger Sport Ver­ein)  z Wer­de­rem Bre­ma, były przy­c­zyną śmier­ci jed­ne­go z kibiców. Powoła­nie HSV-Fan­pro­jek­tu miało być anti­do­tum na wsp­om­nia­ne wydarzenia.

HSV-Fan­pro­jekt pow­stał w roku 1983 dzię­ki wspar­ciu samor­zą­du mias­ta Ham­burg i jest jed­ną z najstarszych ins­ty­tuc­ji tego rod­za­ju w Niemc­zech. Fan­pro­jekt towar­zy­szy i wspo­ma­ga mło­dych kibiców HSV, szc­ze­gól­nie tych w wie­ku od 13 do 27 lat. Ofer­ta ski­e­ro­wa­na jest do wszyst­kich grup fanów HSV, w tym rów­nież ofer­ty dla grup ultras.

Cele pracy HSV-Fanprojektu to:

 • przy­c­zy­nia­nie się do zmnie­jsze­nia prze­mo­cy w wszyst­kich jej for­mach, jak rów­nież do zmnie­js­za­nia ekstre­mis­ty­cz­nych orientacji,
 • zapo­bie­ga­nie  zachowa­ni­om  mło­dych lud­zi  szkod­zą­cych ich zdro­wiu np.: spoży­wa­nie alko­ho­lu lub narkotyków,
 • pro­pa­go­wa­nie demo­kra­ty­cz­nych i huma­ni­tar­nych war­tości i zasad,
 • wzmac­nia­nie poc­zu­cia odpo­wied­zi­al­ności i samod­ziel­ności jak rów­nież wzmac­nia­nie indy­wi­du­al­nych kom­pe­ten­c­ji wśród mło­dych kibiców pił­ki nożnej.

Mery­to­rycz­na rea­li­za­c­ja opi­s­anych celów odby­wa się w trzech  obs­za­rach pra­cy Fanprojektu:

Fanhaus — Dom Kibica

 • prze­strzeń dost­ęp­na dla kibiców,  zwłaszc­za dla aktywnych kibiców ultras
 • stałe god­zi­ny otwar­cia w tygod­niu i w wee­ken­dy w dniach meczów
 • ofer­ty w domu kibi­ca (spot­ka­nia gru­powe, imp­re­zy, turnieje)

Obecność i towarzyszenie na meczach, oferty wyjazdowe, turnieje piłkarskie

 • stały punkt spot­kań na sta­di­onie przy mecz­ach u siebie
 • towar­zy­sze­nie kibicom przy wszyst­kich mecz­ach wyjazdowych
 • włas­ne ofer­ty wyjazdo­we dla młod­zieży na mec­ze poza Hamburgiem
 • sześć do ośmiu tur­nie­jów pił­kars­kich w trak­cie sezo­nu z każ­do­ra­zowym udziałem od 16 do 64 drużyn

Projekty

 • wymi­a­ny międ­zy­na­r­odo­we np. z młod­zieżą z Fran­c­ji lub z Polski
 • pro­jek­ty spor­to­we i kul­tu­ral­no-kibicow­skie np.: pro­duk­c­ja fil­mu o ultras, spek­takl tea­tral­ny o kibi­cach i z kibi­ca­mi w rolach aktorów, publi­cz­ne forum klubu i kibiców w for­mie otwar­tej sce­ny podcz­as mec­zów na Volks­park­sta­di­onie (Volks­par­kett – par­kiet ludu), spec­ja­l­ne pro­jek­ty dla mło­dych i dla żeńs­kiej gru­py kibiców HSV

Pra­cow­ni­cy Fan­pro­jek­tu poma­ga­ją dbać o inte­re­sy kibiców w kon­takt­ach z ins­ty­tuc­ja­mi taki­mi jak np. klub, zwią­zek pił­kar­ski, poli­c­ja i służ­by por­ząd­kowe, któ­rych działal­ność związana jest z tema­ty­ką pił­kars­ką. Pra­cow­ni­cy Fan­pro­jek­tu sta­no­wią swe­go rod­za­ju kry­ty­cz­ne lobby.

HSV-Fan­pro­jekt współ­pra­cu­je, inten­syw­nie oraz w opar­ciu o wza­jem­ne zaufa­nie, z działa­mi Ham­bur­ger SV powołany­mi do obsłu­gi i orga­ni­zowa­nia kibiców tj. Sup­por­ters-Club, Fan­be­auf­trag­te. Tego rod­za­ju współ­pra­ca jest fun­da­men­tal­nym warun­kiem efek­tyw­nej pra­cy, w atmos­fer­ze sprzy­ja­jącej wykor­zy­sta­niu krea­tyw­ności i poten­c­jału śro­do­wis­ka kibiców.