Gruppenauslosung für den Indoor-Cup erfolgt!

Die Grup­pen­aus­lo­sung für den 17. Indoor-Cup der HSV-Fans, der am Sonn­tag, den 18.12.11 in der Sport­hal­le Ham­burg (Beginn 9.30 Uhr) statt­fin­det, hat fol­gen­de 6 Grup­pen erge­ben:

Grup­pe A Grup­pe B
1. CFHH II 1. Sze­ne Sta­de
2. Rautengeil Fal­ling­bos­tel 2. Volks­park Wikin­ger
3. Jim Beam´s Kuh­len­feld 3. HSV-Power 1887
4. Sek­ti­on Spiel­sucht 4. Team 34-er
5. Mut­tis Mann­schaft 5. BUsen­freun­de
6. Rebel Youth
Grup­pe C Grup­pe D
1. Cra­zy Mon­keys 1. CFHH I
2. Aus­wärts­crew 1887 2. HH-Süd Ama­teu­re
3. Hol­stein United 3. Blaue Front HH-Nord.
4. BeWe Gla­dia­to­ren 4. HH-Out­si­ders
5. Voll­suff Königs-Eck Elm. 5. Sek­ti­on Schlesw.-Hol.
Grup­pe E Grup­pe F
1. Die Schlümp­fe 1. Hams­ter­dam
2. HSV-Deaf-FC (TV) 2. HH-Süd All­stars
3. Sek­ti­on Wedel 3. Lola fährt
4. Ham­bur­go 4. Long­horn CF
5. Pop­town Ham­burg 5. 1887 gebo­ren

Schreibe einen Kommentar